ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR

“BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj: SP-77/2018

Datum: 26.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka „g“ i člana 267. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 16. sjednici koja je održana dana 26.04.2018. godine, donio sledeću

O D L U K U

 o sazivanju godišnje Skupštine akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 1. Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”saziva za 31.05.2018. godine, sa početkom u 10.00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.
 2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

2.1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine

2.2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

2.3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 20.06.2017. godine i vanredne Skupštine akcionara održane dana 16.08.2017., 23.02.2018. i 04.04.2018. godine

2.4. Razmatranje i usvajanje:

 1. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII 2017. godine
 2. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu
 3. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
 4. finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju
 5. posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica

2.5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.

 1. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
 2. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 21.05.2018. godine.
 3. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.

Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2017. godini,kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme.

 1. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 11.00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Tomović